Investment

Astrology Development and Promotional Investment

Thanks for showing interest to invest in astrology software platform development for the benefit of users and the astrologers by integrating them. Kindly watch the below video to know all the details about this investment.

ஜோதிடம் சம்பந்தமான மென்பொருள் தயாரிப்பு, ஜோதிடர்கள் மற்றும் பயனாளர்களின் ஒருங்கிணைப்பு மேலும் இதனைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் போன்ற விசயத்திற்காக தங்களின் மேலான பங்கீட்டினை செய்யலாம். கீழ்க்காணும் வீடியோவில் அனைத்து விவரங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை முழுமையாகப் பார்த்துவிட்டு தங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் இந்த முயற்சியில் பங்கு பெறலாம்.
நன்றி.

#1 Investment Plan -2

#2 Investment Plan -2

#3 Investment Plan -2

#3 Investment Plan -2

investor registration

New Investor

*
*
*
*